Η αναφορά παρουσιάζει δεδομένα για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Όλα τα δεδομένα έχουν ληφθεί από τους εκδότες και έχουν ελεγχθεί, κανονικοποιηθεί και εμπλουτισθεί από το προσωπικό της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης. Οι δείκτες της αναφοράς έχουν παραχθεί βάσει της ημερομηνίας έγκρισης της εργασίας για δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (approval date) και λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) ανήκει στα μέλη του ΣΕΑΒ. Κάποιοι δείκτες ενδέχεται να μην συναντώνται σε όλους τους τύπους υποστήριξης που παρέχει ο ΣΕΑΒ. Για τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί το Google DataStudio.

Σημείωση: οι γεωχωρικοί δείκτες δεν εμφανίζονται σε ενσωματωμένες αναφορές. Μπορείτε να δείτε την αναφορά αυτή και στο περιβάλλον του DataStudio.