Τι είναι η επιστημονική επικοινώνηση;

Η επιστημονική επικοινώνηση (scholarly communication) είναι το πεδίο μελέτης του επιστημονικού λόγου από τη συγγραφή μιας εργασίας και της αξιολογησής της από ομότιμούς κριτές έως τη δημοσιεύση και την αποτίμηση της απηχησής της. Στον πυρήνα της εδράζονται οι έννοιες ποιότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

Οι διάφορες κοινωνικοτεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που η επιστημονική επικοινώνηση υλοποιείται. Η χρήση του διαδικτύου, στις διάφορες μορφές του, και το πνεύμα της ανοικτότητας που συγκοινωνεί με άλλους χώρους, όπως το ανοικτό λογισμικό, έχει αναπτύξει ένα νέο παράδειγμα που ανταγωνίζεται το παραδοσιακό. Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα νέο παράδειγμα δημοσίευσης που ακολούθως οι διάφορες πτυχώσεις της επιφέρουν αλλαγές σε διάφορα άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, η διαφάνεια στην τιμολόγηση των εκδοτικών υπηρεσιών, κ.α. Παρόμοιες αλλαγές στον τομέα της αποτίμησης της έρευνας αναζητούν τρόπους κάλυψης των ποικίλων μορφών ερευνητικής εργασίας, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, η επαφή με κοινωνικούς χώρους και η συνεισφορά σε κοινότητες μέσω εθελοντικής εργασίας, και των

Γιατί επικοινώνηση και όχι επικοινωνία;

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν της

Η έννοια του scholarly communication (και scholarly publishing αντίστοιχα) σχετίζεται με την αλλαγή παραδείγματος στη δημοσίευση, στην παραγωγή και διάχυση της επιστημονικής παραγωγής των ακαδημαϊκών (πανεπιστημιακών). Διαφέρει (αν διαφέρει) με την έννοια scientific communication σε αυτό ακριβώς, στην αναζήτηση δηλαδή νέων τρόπων δημοσιοποίησης και διατήρησης της επιστημονικής παραγωγής των πανεπιστημιακών (κυρίως) πέραν του τυπικού τρόπου που μέχρι τώρα εφαρμοζόταν (επιστημονικά περιοδικά που εκδίδονται από εμπορικούς εκδότες χωρίς παρεμβολή/συμμετοχή των ίδιων των συγγραφέων στην παραγωγή του «επικοινωνήματος», εφαρμογή του impact factor κτλ.). Σήμερα, η επικοινώνηση του ακαδημαϊκού έργου μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ., ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η έννοια του open science. Σημειώνεται επίσης η διάκριση ανάμεσα στις έννοιες επικοινωνία (ανταλλαγή σημάτων, ιδεών, μηνυμάτων κτλ.) και επικοινώνηση (κοινοποίηση, μετάδοση μηνυμάτων, ιδεών κτλ.)