Αναφορά ελληνικών δημοσιεύσεων στο SCOAP3

Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (High-Energy Physics) σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίστηκε η συμμετοχή της χώρας για την τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2020.

Η Αναφορά για το συμμετοχικό πρόγραμμα SCOAP3 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://hdl.handle.net/10889/15540, αλλά μπορείτε να τη βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα με όλες τις αναφορές της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης.