Η αναφορά παρουσιάζει δεδομένα για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022. Όλα τα δεδομένα έχουν ληφθεί από τους εκδότες και έχουν ελεγχθεί, κανονικοποιηθεί και εμπλουτισθεί από το προσωπικό της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης. Οι δείκτες της αναφοράς έχουν παραχθεί λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) ανήκει στα μέλη του ΣΕΑΒ. Κάποιοι δείκτες ενδέχεται να μην συναντώνται σε όλους τους τύπους υποστήριξης που παρέχει ο ΣΕΑΒ. Για τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί το Google DataStudio.