Εξώφυλλο αναφοράς Ανοικτής Πρόσβασης

Μια εκτυπώσιμη έκδοση των κυριοτέρων ευρυμάτων της αναφοράς βρίσκεται στη διεύθυνση https://zenodo.org/record/5885286.

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης στο Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της υποστήριξης του σκοπού της, σχεδίασε και διεκπεραίωσε μία έρευνα απευθυνόμενη σε όλα τα Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ, πετυχαίνοντας εκπροσώπηση αντίστοιχη του μεγέθους του κάθε Ιδρύματος. Η πανελλαδική αυτή έρευνα -που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021- στόχευσε σε ένα δείγμα των 500 συγγραφέων, από επτά επιστημονικά πεδία, που αντιπροσώπευσαν διάφορες ηλικιακές ομάδες και έτη συγγραφικής/ερευνητικής εμπειρίας. Σημαντική ήταν η υποστήριξη έρευνας από τους βιβλιοθηκονόμους του κάθε ιδρύματος, καθώς και από τους Διευθυντές Βιβλιοθηκών και τους Αντιπρυτάνεις των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ή Έρευνας και Ανάπτυξης, στους οποίους η Μονάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους και την εμπειρία τους όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της ΑΠ και τους τρόπους υλοποίησης της. Μας ενδιέφερε, επίσης, η προηγούμενη εμπειρία τους με τους δρόμους της ΑΠ, καθώς και οι λόγοι πίσω από τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την ανοικτή επιστημονική δημοσίευση γενικότερα. Εξετάσθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τα ιδρυματικά αποθετήρια, το επίπεδο εξοικείωσης τους με το αποθετήριο του ιδρύματος τους, και οι λόγοι πίσω από την σχέση τους με αυτό. Τέλος, εξετάστηκε ο βαθμός εξοικείωσης τους με τα προγράμματα ΑΠ που παρέχονται από τον ΣΕΑΒ.

Σημαντικό: Η αναφορά αναπτύσσεται σε τέσσερις σελίδες. Για να πλοηγηθείτε στις σελίδες αυτές, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά κουμπιά ελέγχου στο τέλος της καθεμίας από αυτές. Σε περίπτωση που κάποιες οπτικοποιήσεις δεν δουλεύουν καλά, μπορείτε να δείτε την αναφορά στο περιβάλλον του DataStudio.

Παραπομπή: Φραντζή, Μ., Σαλαμούρα, Α. & Τσάκωνας, Γ. (2022). Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο από: https://scholarly.heal-link.gr/openaccessperceptions.