Δημοσίευση αναφοράς για την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία στις βιοεπιστήμες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπόνησε που στο πλαίσιο του έργου ResBios το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στον τομέα αυτό. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, των ερευνητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΔΠΘ, που ασχολούνται με τις Βιοεπιστήμες και να καταγραφούν οι ενδεχόμενες ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε η στάση των συμμετεχόντων ως προς τους πέντε βασικούς άξονες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας οι οποίοι είναι η σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η εκπαίδευση, η ηθική και η ανοικτή πρόσβαση στην γνώση, με έμφαση στο χώρο των Βιοεπιστημών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 104 ερευνητές, η πλειονότητα των οποίων ήταν νέοι ερευνητές. Οι συμμετέχουσες/ντες θεωρούν ότι τα θέματα ηθικής και ακεραιότητας στις βιοεπιστήμες είναι εξαιρετικά σημαντικά και ότι η ανάγκη εκπαίδευσης σε αυτά τα ζητήματα είναι επιβεβλημένη. Οι δεξιότητες για την επικοινωνία της επιστήμης κρίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, ενώ η δικτύωση με άλλους φορείς είναι ένα αναγκαίο στοιχείο για την επαφή των βιοεπιστημόνων με την κοινωνία.

Η Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι επίσης σημαντικό στοιχείο υπεύθυνης έρευνας, ιδιαίτερα για τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια των ερευνητικών ομάδων. Αναγνωρίζουν ότι το κόστος είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας και για τον λόγο αυτό κρίνουν σε ένα ποσοστό 85% ότι η οικονομική στήριξη από το ίδρυμα είναι απαραίτητο εφόδιο, όμως επίσης σημαντικές θεωρούν ότι είναι οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές και ιδρυματικές πολιτικές. Η ισότητα των φύλων είναι μια απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη καλύτερων συνθηκών συνεργασίας και τη δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και πως θα πρέπει να εκφράζεται έμπρακτα με την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε θέσεις διοίκησης και σε επιτροπές. Επίσης σημαντικά είναι τα εργαλεία για την προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως μονάδες φροντίδας παιδιών, δομές συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης έμφυλων διακρίσεων.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Δ.Π.Θ (αριθμός πρωτοκόλλου, Α.Π. ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/54149/572). Στο έργο ResBios, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 821871, συμμετέχει ενεργά το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η παρούσα αναφορά δημοσιεύεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η πλήρης αναφορά βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/resbios-rri/.