Σύσταση της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη

Σε συνέχεια της 40ης Συνόδου Γενικής Διάσκεψης της UNESCO του 2019, κατά την οποία 193 κράτη μέλη είχαν αναθέσει στον Οργανισμό την ανάπτυξη ενός διεθνούς μέσου καθορισμού προτύπων για την Ανοικτή Επιστήμη, υιοθετήθηκε η Σύσταση της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη (UNESCO Recommendation on Open Science) από τη Γενική Διάσκεψή της κατά τη διάρκεια της 41ης Συνόδου τον Νοέμβριο του 2021. Η Σύσταση καθορίζει κοινές αξίες και αρχές όσον αφορά την Ανοικτή Επιστήμη και προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την Ανοικτή Πρόσβαση και τα Ανοικτά Δεδομένα, ενώ συμπληρώνει τη Σύσταση του 2017 για την Επιστήμη και την Επιστημονική Έρευνα. Έχει βασιστεί στη Στρατηγική της UNESCO για την Ανοικτή Πρόσβαση, την Επιστημονική Πληροφορία κι Έρευνα καθώς και στη νέα Σύσταση για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

Οι Συστάσεις της UNESCO, προερχόμενες από το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού, είναι νομικά εργαλεία και έχουν σκοπό να επηρεάσουν την ανάπτυξη των εθνικών νόμων και πρακτικών.